18 - 21 มิถุนายน 2568

สัมมนา

ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง นำเสนอสัมมนาวิชาการด้านยานยนต์ที่ครอบคลุมทุกมิติแห่งความยั่งยืน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเพื่อก้าวเข้าสู่ความท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับการพัฒนายานยนต์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals สร้างสมดุล 3 เสาหลักสู่มิติแห่งความยั่งยืน

หมายเหตุ!

ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล